Towards a metadata scheme for the description of materials - the description of microstructures

Schmitz, Georg J. (Corresponding author); Böttger, Bernd; Apel, Markus; Eiken, Janin; Laschet, Gottfried; Altenfeld, Ralph; Berger, Ralf; Boussinot, Guillaume; Viardin, Alexandre

Abingdon : Taylor & Francis (2016)
Fachzeitschriftenartikel

In: Science and technology of advanced materials : STAM
Band: 17
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 410-430

Einrichtungen

  • ACCESS e.V. [054300]
  • Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer [080025]
  • Projekthaus ICMEaix [080059]