Kybernetische Ansätze in der Produktionstechnik

Brecher, Christian (Corresponding author); Corves, Burkhard; Schmitt, Robert; Özdemir, Denis; Bertelsmeier, Felix; Detert, Tim; Herfs, Werner; Lohse, Wolfram; Müller, Simon

Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden (2015)
Contribution to a book

In: Exploring Cybernetics : Kybernetik im interdisziplinären Diskurs / herausgegeben von Sabina Jeschke, Robert Schmitt, Alicia Dröge
Page(s)/Article-Nr.: 85-108

Identifier